ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL Сертификати

ECDL START СЕРТИФИКАТ

ЕЦДЛ Старт - компјутерски сертификатECDL - Start сертификатот  го стекнува кандидатот кој ќе положи 4 модула по избор. ЕCDL Start сертификатот гарантира дека кандидатот е целосно компетенен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.

ECDL CORE СЕРТИФИКАТ

ЕЦДЛ Core - компјутерски сертификат

ECDL - Core сертификатот се стекнува после успешно положени ECDL Start модулите со додаток на модулите презентации и користење на бази на податоци. ECDL Core сертификатот претставува потврда дека кандидатот е потполно компетентен за користење на компјутер согласно со избраните модули.

ECDL PROFILE СЕРТИФИКАТ

ЕЦДЛ Профил - компјутерски сертификат

ЕЦДЛ - Профил сертификатот преставува проширување на знаењата на поединецот над нивото ЕЦДЛ Старт сертификатот. Тие знаења можат да се применат за областите: Presentation, Using Databases, IT Security, Online Collaboration, Image Editing, Web Editing, Project Planning, 2D Computer Aided Design, Health Information Systems Usage.

ОВЛАСТЕН  ECDL ИСПИТУВАЧ

ecdl ispituvac - компјутерски сертификатГарантира дека лицето кое го положило овој сертификат е компетентен за спроведување на тестирањата, во овластен тест центар, за тестирање на кандидатите за ECDL сертификати.

ECDL ADVANCED СЕРТИФИКАТ

ECDL advanced - компјутерски сертификатНапредното ниво ги вклучува следните модули:
AM3 - Напредна обработка на текст
AM4 - Напредни табеларни пресметки.
AM5 - База на податоци - напредно ниво
AM6 - Презентации - напредно ниво
Сертификатот се издава за секое ниво поединечно.
ECDL Advanced сертификат гарантира дека сопственикот на овој сертификат поефикасно работи во однос  на основно ниво и е во можност да ги искористи сите предности на апликациите на кои се однесува сертификатот.

ECDL EXPERT СЕРТИФИКАТ

ECDL expert - компјутерски сертификатECDL Expert сертификатот гарантира дека кандидатот успешно ги положил сите 4 Advanced модули и е способен целосно  да ги реализира сите можности кои ги имаат апликациите опфатени од оваа програма.

ECDL ADVANCED ИСПИТУВАЧ

ecdl advanced ispituvac - компјутерски сертификатГарантира дека сопственикот на овој сертификат е компетентен за спроведување на тестирања, во овластен тест центар, на кандидати за стекнување на ECDL Аdvanced сертификат.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови